Közösségfejlesztés

Dóc, Ópusztaszer, Sándorfalva és Szatymaz összefogásával

A közösségi interjúk eredményeinek összefoglalása

2019.04.12.
A projekt célja Szatymaz településén azokat az embereket megtalálni és megszólítani, akik a közösség életében részt vesznek valamilyen módon, meglátásaikkal, véleményükkel szívesen hozzájárulnak a közösségi élet alakulásához, így generátorai, motorjai lehetnek a közösségfejlesztő folyamatnak.
Fontos szempont volt, hogy az interjú alanyai jól ismerjék a lakosságot, és olyan személyeket tudjanak ajánlani, akik új tagokként újszerű meglátásaikkal és elképzeléseikkel csatlakozhatnak a közösségi élet alakításához.

Összefoglaló letöltése

Rövid összefoglaló a projektről

2018.10.18.
Projektünk 4 szomszédos település (Sándorfalva 8288 fő; Szatymaz – 4949 fő; Ópusztaszer – 2195 fő; Dóc– 755 fő) önkormányzatai által létrehozott konzorciumban valósul meg.

Projektünk célja: a közösségi kohézió, a közösségi szerepvállalás erősítése, a mikrotérség partneri kapcsolatainak elmélyítése, lokálpatriotizmus és a helyi identitás erősítése közösségépítő folyamatokkal, programokkal és civil szervezetek bevonásával. További célunk az összefogás elősegítése; a közösség tevékenységeinek történeti feltárása és közzététele, a 4 településen élők életminőségének javítása, népességmegtartás. A projekt 4 célterületet határol le. Minden település 1-1 célterületet alkot.

MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: közösségi interjúk (min. 30 db/célterületenként); közösségi felmérés; Közösségi beszélgetések, közösségi tervező műhelyek (a helyi cselekvési terv elkészültéig min. havi 1 alkalommal). A folyamat eredményeként 4 db helyi cselekvési terv készül el.

2. A település közösségi tevékenységének történeti feltárása és lakosság számára elérehetővé tétele: A tevékenységet intézményi együttműködés keretében végezzük el (pl. Sándorfalvai Civil Szövetség, Ópusztaszer Sport Egyesület, Mozgáskorlátozottak Ópusztaszeri Csoportja, Szerikör Faluszépítő Egyesület, Gyerekszív Nagycsaládosok Egyesülete, Őszikék Nyugdíjas Egyesület).

3. a. KÖZÖSSÉGI AKCIÓK, TEVÉKENYSÉGEK, ESEMÉNYEK: min. 3 havonta 1 alkalom (pl. közösségi szomszédolás, „helyi íz-kavalkád” „kitekintő” élményped. prog. Sor.)
3.b. KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, FOLYAMATOK: min. 6 havonta egy új program, folyamat (pl. falukönyv, tudástár, egészségmegőrző előadások, hon- és népismereti táborok, helytörténeti klub indítása, ismeretterjesztő előadássorozat – környezeti szempontú szemléletformáló akciók stb.)
3.c. HELYI NYILVÁNOSSÁG FÓRUMAINAK MEGTEREMTÉSE, MEGLÉVŐK FEJLESZTÉSE: min. 2 új vagy régi továbbfejlesztése (pl. helyi újság, honlap közösségi célú fejlesztése, ifjúsági találkozó, olvasó kuckó kialakítása stb.)
3.d. RÉSZVÉTELI FÓRUMOK ELINDÍTÁSA, MEGLÉVŐK FEJLESZTÉSE: első évben min. 4 alkalom, továbbiakban 2 alkalom/év (pl. közösségi kerekasztal beszélgetések, párbeszédkör, helyi érték fórum)

4. A települések meghatározó dokumentumaik közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok áttekintése és szükség szerinti megújítása:
- HEP ÁTTEKINTÉSE ÉS MEGÚJÍTÁSA
- KÖZMŰV. REND. MEGÚJÍTÁSA
- EGYÉB STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSE, MEGLÉVŐK FELÜLVIZSGÁLATA (amennyiben szükséges)

5. Közösségi információs pont létrehozása: 4 információs pont kialakítása a 4 település mindegyikén.

6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:
6.a. KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE ÉS RÉSZVÉTEL: minden célterületen (településen) 1-1 fő közösségfejlesztőt képezünk ki, akik a felhívásban előírt időtartamon belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt szereznek.
6.b. TANULMÁNYUTAK SZERVEZÉSE: a lakosok számára pl. Törökbecsére, Kibédre, Újszentesre, Óbecsére.

A választható tevékenységek közül a felhívás 3.1.1. pontjában felsorolt akciók, közösségi tevékenységek, események, programok megvalósításához eszközöket (választható tev. - 1.) szerzünk be. Támogatási kérelmünk összhangban van a fejlesztés céljaival, azok teljesüléséhez hozzájárul; illeszkedik Sándorfalva ITS-éhez, valamint a 4 település HEP-jéhez, továbbá összhangban van Csongrád megye stratégiai és horizontális területfejlesztési céljaival. Támogatási kérelmünk szükséges és megalapozott, amit a megalapozó dokumentumban ki is fejtünk. A megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk az alulról jövő kezdeményezésekre, a szervezeti együttműködésekre. Projektünk komplexitása érdekében közlekedésbiztonsági programokat is megvalósítunk (szemléletformáló kampány Sándorfalván a helyi Polgárőr Egyesülettel, és a helyi rendőr-lakosokkal, valamint szemléletformáló eszközök beszerzése – kresz-park kialakítása infrastrukturális beruházás nélkül).

Site was built with Mobirise