Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

ovodai_beiratkozas_2021.jpgTisztelt Szülők! 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

 
A határozat értelmében a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

Szükséges dokumentumok:
 
  • JELENTKEZÉSI LAP 2021/2022-es nevelési évre
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
  • A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.

Jelentkezés módja:
  • A „Jelentkezési lap 2021/2022-es nevelési évre” nyomtatvány letöltése és kitöltése után el kell juttatni az óvodába elektronikus úton vagy az óvoda bejáratánál elhelyezett postaládába. (A személyes dokumentumok bemutatása az első óvodai napon történik meg.)
  • Amennyiben nem lehetséges online módon, személyes beiratkozás is lehetséges, a járványhelyzethez kapcsolódó szabályok maximális betartásával. Az óvodában szájat, orrot eltakaró maszk használata és a bejárat mellett elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező! A beiratkozáshoz csak a feltétlenül szükséges személyek vegyenek részt (a gyermekek jelenléte a beíráshoz nem szükséges). Kérjük a távolságtartás betartását! Betegség tüneteivel megjelenni TILOS! Ebben az esetben telefonos egyeztetés után lesz mód pótbeírásra.

A beíratás helye, ideje, felelőse és elérhetősége:

Beírás ideje:   2021.04.26. 7.00-17.00
                     2021.04.27. 7.00-17.00 
 
Beírás helye: 6763 Szatymaz, József A.u.3. 
 
Telefon: 0630/822-7148 
 
 
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.
 
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2021. május 27.
 
A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott posta vagy email címre postázza az óvoda.
 
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a település jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.
 
Ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az erről szóló tájékoztatás az alábbi linken elérhető: https://dari.oktatas.hu/kulfold
 
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
 
Szatymaz, 2021. 03. 20.
 
Marótiné Balogh Zita
főigazgató      
  Vissza


2021. március 25.