TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA

tanuloi_osztondij.jpg

 
Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.   

1.  Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése.

Hosszabb távon a fiatalok helyi identitástudatának kialakítása, a községhez való kötődésének erősítése. A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, a hátrányosító tényezőket kompenzáljuk, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése). 

Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú projekt keretében kerül sor. 

2. Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek (vagy kiskorú esetén azok törvényes képviselője), akik:  
 
-        általános iskolai vagy középiskolai teljes idejű (nappali tagozatos) általános iskolai, középiskolai, és alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben folytatják tanulmányaikat
-        Szatymaz község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek és egyéb szociális jellegű ösztöndíjban nem részesülnek, 
-        a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 10. életévüket már igen, de 20. életévüket még nem töltik be
-        a pályázat benyújtásának félévében nincs igazolatlan hiányzása
-        a pályázó pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének kerekítés nélküli számtani átlaga: 
a.   általános iskolai tanulmányokat folytató esetében 4,45 feletti
b.   szakképző iskolai (szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytató pályázó esetében a szakmai tantárgyakból 4,01 feletti
c.    gimnáziumi tanulmányokat folytató pályázó esetében 4,01 feletti legyen.   
 
-        az alábbi szempontok valamelyike szerint hátrányos helyzetűnek minősülnek:
A pályázat szempontjából hátrányos helyzetűek különösen azok minősülnek, akik az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak az alábbi területek legalább egyikében (ezt kérjük a mellékelt önéletrajzban szíveskedjenek részletezni)
 
a)   a család alacsony egy főre jutó jövedelme (ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át), a család rossz lakókörülményei (az ingatlan, amelyben a pályázó él félkomfortos, vagy komfort nélküli), a család alacsony iskolai végzettsége (ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik), a család alacsony foglalkoztatottsága (ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat beérkezésének időpontját megelőző 18 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy.)

b)  munkaerő-piaci elhelyezkedésében akadályozott valamilyen diszkrimináció miatt (pl. romák, megváltozott munkaképességűek, nők),   c)  vidékies térség lakója, külterületen (pl. tanyán, zártkertes ingatlanban) élő gyermekek, fiatalok.   3. A pályázatokat írásban kell benyújtani 2021. február 28. napjáig:   -      személyesen 2021. február 26. napján 12.00 óráig a Szatymazi Polgármesteri Hivatalba,   vagy   -      postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30. (levélben történő benyújtás esetén a benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a postai feladás legkésőbbi dátuma a pályázat határidejének utolsó napja).   A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosított - a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltéig, azt követően hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség, azokat a pályázatokat a Képviselő-testület Humán Bizottsága érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.   

4.A pályázatot az alábbi sorrendben kell összeállítani:
 • Fedlap + Lista a csatolt mellékletekről
 • Pályázati adatlap
 • Mellékletek:
  • Kötelező mellékletek:
  1. a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
  2. 16. életévét betöltött pályázó esetén a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
  3. a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,
  4. osztályfőnökének vagy az iskola igazgatójának igazolását az igazolatlan hiányzásról,
  5. a pályázó által kézzel írt, legalább 1000, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű önéletrajzot, bemutatkozást, amely tartalmazza a pályázó körülményeinek bemutatását, szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását (általános iskolás diákok esetében a tanulmányi és sporteseményeken elért eredményeket).
Többletpontot igazoló mellékletek:
-      árva, félárva pályázó esetén halotti anyakönyvi kivonat 
-      orvosi igazolás, ha a pályázó tartósan beteg, vagy fogyatékos 
-      orvosi igazolás, ha a pályázó családtagja beteg, vagy fogyatékos 
-      hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata, 
-      család jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, 
-      a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolását, amennyiben a pályázó családtagja álláskereső, 
-      művészeti, tanulmányi és sport tevékenységet igazoló eredmény dokumentumát, 
-      önkéntes, közösségi munkavégzés esetén az iskola igazolását.   

5. Az ösztöndíjban egy tanulmányi félévben részesülők száma a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerül megállapításra. 

6. A beérkező pályázatokat átruházott hatáskörben Szatymaz Község Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el, a pályázat benyújtási határidejét követő hónap utolsó napjáig. 
 
Az ösztöndíjpályázat elbírálása az alábbi szempontok alapján történik: 
-        hátrányos helyzet, 
-        tanulmányi eredmény, 
-        közösségi szerepvállalás, 
-        kiemelkedő sport, vagy más kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény.   
 
Döntést követő tizenöt napon belül minden pályázó értesítést kap a kérelmének támogatásáról vagy elutasításáról. Az eredmény nyilvánosan elérhető lesz a község honlapján, és a polgármesteri hivatal hirdető tábláján is. 
 
 7. Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:
 • tanulói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt intézményben megszakítás nélkül végezni,
 • a pályázati adatlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 8 napon belül értesíteni.
  Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.  
 
A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. 
 
Letölthető dokumentumok:

  Vissza


2021. január 19.