Választás 2018


Országgyűlési képviselők választása
2018. április 8.

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
 
A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon  közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a kijelölt szavazókört is. A választási eljárás alapján minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.  
 
Szatymazon 4 szavazókör került kialakításra. A szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat mellékletei tartalmazzák. (A mellékletek a határozat alatt olvashatók és letölthetők)
 
A helyi választási iroda vezetőjének határozata:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban Ve.) 77.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szatymaz Községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:
 
1/2018. (I.23.) HVI-vezető 
Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 77. és 78 §-aiban foglaltak értelmében az alábbiakat állapítom meg: 
Szatymaz Községben a szavazókörök száma 4.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazataikat a 001-es számú szavazókörben (Petőfi u.6. Általános Iskola) adhatják le.
 
Ezen határozat a Ve. 80.§ értelmében a helyben szokásos módon 15 napra közzétételre kerül, ellene a Ve. 234. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közzétételének időtartama alatt nyújtható be a fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, amelyet a Helyi Választási Irodánál (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.) lehet benyújtani.  A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. február 8-án 16 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.   

Indoklás

A Ve.77.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait. A 80.§ alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78.§ alapján kijelölt szavazókört is.
 
A Ve. 166.§ alapján minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell. 
 
A fentiek alapján, Szatymazon 4 szavazókör került kialakításra. A szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazókörök kialakításánál figyelembevételre kerültek a Ve. 166 §-ban foglaltak (2. számú melléklet).
 
A határozat a Ve. 77-80, 166 és 351. §-ain, a jogorvoslati jog a 234. § (1) bekezdésén alapul.   
Határozatomat a mellékletekkel együtt a www.szatymaz.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatal (Szatymaz, Kossuth u. 30.) hirdetőtábláján teszem közzé .
 
Szatymaz, 2018. 01. 23.
dr. Makay Enikő
Helyi Választási Iroda
Vezető

Szavazókörök és a szavazókörhöz tartozó utcák listája
(A fenti határozat mellékletei)
 szavazokorok-2018.jpg
 
szavazokorok-2018-2.jpg
------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2018. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták a választás napja: 2018. április 8. vasárnap. A szavazás 600 órától 1900 óráig tart

I. A Választójog 
 
Az Alaptörvény XXIII. cikke alapjogként határozza meg a választójogot: Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési választáson választó és választható legyen.   A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakóhelyhez, azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja – korlátozott mértékben ugyan – a választójogot.
 
 Nem rendelkezik választójoggal  az, 
 -        akit a bíróság kizárta a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége a)     pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy b)     pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
 -        aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.   Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.   

Aktív választójog:   A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
 -     a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
 -     egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
 -     a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
 -     nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.   

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok (pl.: a határon túli magyarok) egy pártlistára szavazhatnak.         

II. A Névjegyzék 
 
A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől (a továbbiakban: jegyző), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
 
a)     a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik
b)     fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát, 
c)     a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.   Az erről szóló kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani.    

A nemzetiségi regisztráció   
 
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogállásáról törvényben felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre
-        a nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy 
-        az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. 
 
Fontos, hogy a választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. Lehetősége van a választónak, hogy bármikor töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint a névjegyzékben nemzetiségként szereplő választópolgár az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát bármikor módosíthatja. 

A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség
 
A fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése alapelvének érvényesítése érdekében a választási törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, hogy a választójogának gyakorlásához szükséges speciális segítséget igényeljen.
A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony tájékoztatását szolgálja, hogy a szavazás helyét és idejét is tartalmazó értesítőt számukra – kérésükre – Braille-írással kell elkészíteni, a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása pedig lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot. 

A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása 
 
A választási iroda a választási törvény alapján a jelölő szervezet, a jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján, vagy személyesen felkereshessék.
A választópolgár viszont megtilthatja a névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását, illetve a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásában található adatainak a kiadását.
A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2018. február 9. és február 19. között küldte meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI). 
Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat. 
A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2018. április 6. 16.00 óráig) a jegyzőnél bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének adatait. A megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód. A betekintés lehetősége nem terjed ki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre. 
A megtekintés nem az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai rendszerben, monitoron történik.  
 
1.)  Mozgóurna igénylése       Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. 
 
2.)  Átjelentkezés Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A választópolgár a szavazást megelőző második napon (2018. április 6.) 16.00 óráig kérheti a visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.  ( mintha otthon maradt volna s a lakóhelyén szavazna!) 
 
3.)  A külképviseleti névjegyzék Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár a szavazást megelőző nyolcadik napon (2018. március 31.) 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. 

III. Az Ajánlás
 
Ahogy azt már az előző országgyűlési választáson is megszokhatták az ajánlószelvények helyett bevezetésre került az ajánlóívek fogalma. Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki legalább ötszáz választópolgár ajánlását az erre rendszeresített ajánlóíven összegyűjti. Ajánlóíven ajánlásokat legkorábban 2018. február 19-től lehet gyűjteni, azonban a jelölt-jelölteknek legkésőbb március 5-éig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges ötszáz érvényes ajánlást. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat! Az egyéni választókerületben képviselőjelölt -        párt jelöltjeként, két vagy több párt közös jelöltjeként vagy -        független jelöltként indulhat. Pártlistát az a párt állíthat, amely -        legalább 9 megyében és a fővárosban, -        legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.    

IV. A Kampány
 
Fontos változások történtek a kampány szabályozásában is. A kampányidőszak a szavazást megelőző 50. naptól (2018. február 17.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2018. április 8-án 19.00 óráig) tart.
Ahogy már az előző országgyűlési választáson is megszokhatták, megszűnt a korábban a szavazás napján 0 órától 19 óráig fennálló kampánycsend, ehelyett egy speciális szabályt (nem csupán időbeli, hanem azzal egyidejűleg területi korlátozást) tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 
 
Plakátkihelyezés szabályai
 
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni TILOS!
Plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. 

V. A szavazás 
 
Szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri helyiségben, vagy mozgóurnával. A szavazóhelyiségbe az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell! 

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki 

a)     nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni, 
b)     nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyékben, 
c)     már szavazott, 
d)     megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását. 
 
A választópolgár az Országgyűlési képviselő választásra egy lebélyegzett szavazólapot és borítékot kap, melyek átvételét aláírással igazolja. A szavazólapon egy listára, és egy jelöltre lehet szavazni.   

Tisztelt Választópolgárok! Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:
 
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
telefonon: 62/ 583-560 
 
valamint további információk elérhetőek a www.valasztas.hu weblapon. 
 
 Dr. Makay Enikő HVI vezető  

nvi_log_lblc.png
 
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560